Mắc ca

19/04/2014

Kỹ thuật trồng cây mắc ca

Cây mắc ca: Chi Macadamia gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là Macadamia tetraphylla, và M. integrifolia, thuộc Họ Proteaceae, hạt chứa dầu cho thương phẩm gần giống hạt Điều… I. […]
Cửa Hàng